Corporate Social Responsibility (CSR)

เราดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อให้ CSR เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดการและปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เราภูมิใจนำเสนอ ได้แก่

สนับสนุนการสู้ภัยโควิด-19 2021

          ในช่วงที่มีการระบาดไวรัสโควิด-19 นี้ โรงพยาบาลหลายแห่งได้ประสบปัญหาในการขาดปัจจัยที่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2021 ทางเรดิคอนได้บริจาคเงินให้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  และ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของโรงพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยโควิด-19ที่เข้ามารับการรักษา

Fighting against Covid-19 2021

           During Covid-19 pandemic, many hospitals in Thailand have not had enough medical equipment in order to help Covid-19 patients. Therfore, on 27 July 2021, Radicon donated fund to support Nopparatrajathanee Hospital and Wetchakarunrasm Hospital. Thereby, both hospitals can help Covid-19 patients to recover faster.

บริจาคเลือด 2020

ในช่วงที่มีการระบาดไวรัส covid19 นี้ การบริจาคเลือดได้ลดต่ำลงอย่างมากจึงทำให้เกิดการขาดแคลนเลือด  คนไทยอยากไปบริจาคแต่ก็กลัวการออกจากบ้านในระยะเวลานี้ ดังนั้นในวันที่ 17 มีนาคม 2020      ที่ผ่านมา  พนักงานเรดิคอนได้ทำการบริจาคเลือดที่โรงงานผ่านโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อช่วยนำเลือดไปให้ผู้ป่วยที่จำเป็น

Blood donation 2020

Recently, during pandemic Covid19 virus, blood at blood banks in Thailand has been in huge deficit. People want to donate blood, yet afraid of going out to hospital or blood bank. On 17 March 2020, Radicon ‘s employees have donated blood at factory site via Sirindhorn hospital in order to help hospital to supply some blood to patients who really in need.

กิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มอบเงิน 100,000 บาท บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ ( โรงพยาบาลในชุมชนหนองจอก ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มีประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้น

CSR Activity at Wetchakarunrasm Hospital

On 11th  December 2018, Radicon Co., Ltd. Donated 100,000 Bath to Wetchakarunrasm Hospital ( Government hospital in Nongchok district ) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Radicon would like to be a part of this activity.
กิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลนพรัตราชธานี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มอบเงิน 100,000 บาท มาบริจาคให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (องค์กรสุขภาพแห่งชาติ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มีประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้น

CSR Activity at Nopparatrajathanee Hospital

On 24th  July 2018, Radicon Co., Ltd. Donated 100,000 Baht to Nopparatrajathanee Hospital ( National Health Authority on Occupational Medicine and International Standard Medical Center ) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Radicon would like to be a part of this activity.
กิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มอบเงิน 100,000 บาท มาบริจาคให้โรงพยาบาลพุทธโสธร (โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดที่ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่ต้องมาใช้บริการที่นี่) เพื่อเข้ากองทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการมีเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพียงพอ ทันสมัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้สถานพยาบาลได้มีประสิทธิภาพและความพร้อมเพิ่มมากขึ้น ในการให้บริการผู้ป่วย ดังนั้นจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้

CSR Activity at Buddhasothorn Hospital

On 13th  February 2018, Alexon Co., Ltd. Donated 100,000 Baht to Buddhasothorn Hospital (which is a major local hospital in Chachoengsao ) for medical equipment fund. Having good medical equipment is necessary to serve people effectively. Therefore, Radicon would like to be a part of this activity.
กิจกรรม “เดิน วิ่ง และปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2017” 

ทันทีที่ได้เห็นใบปลิว “เดิน วิ่ง และปั่นเพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์” เราคิดว่าบริษัทของเราน่าจะเป็นส่วนเล็กๆในการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลได้ โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2017 บริษัท เรดิคอน จำกัด ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด เพื่อช่วยดับกระหายให้นักกีฬาวิ่งแข่งมาราธอน และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2017 ก็ได้มีพนักงานของ บริษัท เรดิคอน จำกัด บางส่วน มาร่วมแรงร่วมใจ วิ่ง เดิน ปั่น และเป็นจิตอาสาในงานครั้งนี้

The moment we saw flyer “Walk, Run, and Bike for Wechkaroonrasm Hospital Charity”, we thought that we could be a part of this charity project to support Wechkaroonrasm Hospital. Therefore, on May 19, 2017 Radicon Co.,Ltd. donated 1,500 bottles of water for the marathon runners. Also, on May 21, 2017 Radicon’s staffs participated in this activity: walk, run, and bike and volunteered for this charity.
กิจกรรม CSR ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2017

บริษัท เรดิคอน จำกัด ได้มีการส่งตัวแทนจิตอาสา นำผ้าเช็ตตัว ไฟฉาย เสื้อกันหนาว และเสื้อโปโล ไปบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส และคนชราผู้ยากไร้ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคม ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเราอยากเป็นส่วนร่วมเล็กๆในการสนับสนุนงานของมูลธินี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งและต้องการโอกาสในสังคมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กไทยและชาติไทย

CSR Activity at Baan Nokkamin Foundation

On 13th November 2017, Radicon donated towels, flashlights, coats and Polo shirts to “Ban Nokkamin” foundation where orphans and underprivileged elders are assisted and taken care. This foundation aims not only to improve quality of their lives but also support them to become beneficial for society. With these awareness, Radicon gave a warm support to the foundation to help abandoned children who wish to find a place in society and brighten their future.
กิจกรรม CSR วันเด็กแห่งชาติ 2016

บริษัท เรดิคอนได้จัดกิจกรรมแจกของขวัญ เครื่องเขียนและหนังสือให้แก่เด็กๆในชุมชน และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2016

CSR Activity on National Children’s Day 2016

“Today’s children are tomorrow’s adults” Every year, Radicon sets up the activity during the National Children’s Day which concluded with distribution of gifts, stationaries, books and other necessaries to children nearby communities and local schools.
กิจกรรม CSR “แป้นบาสเพื่อน้อง” ที่ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล และศูนย์นักเรียนหมงเอิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2015

บริษัท เรดิคอน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แก่เด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคแป้นบาส พร้อมลูกบาสที่ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล และศูนย์นักเรียนหมงเอิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์ด้านกีฬา

CSR Activity: Basketball hoop Donation

Radicon has always been the benefits of exercising so as to improve healthiness. Therefore, on 16 July 2015, Radicon donated basketball hoops to Bethel Bible Institute and Hmong-Earn tribal. School in Mae Sai district, Chiang Rai, where the sports equipment is insufficient. Now, the children have already enjoyed the new hoops.
กิจกรรม CSR ที่ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2013

บริษัทอเล็กซอน ได้เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง โดยมีการจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคอก
 
CSR activity at Child Development Centers

On 7 February 2013, Alexon joined the local charity which donates learning equipment and other necessities to children at Child Development Centers in Klongtakrao district, Chachoengsao.
กิจกรรม CSR ที่ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเลนโซ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2012

บริษัทอเล็กซอน ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ ซึ่งเป็นบ้านที่ให้อุปการะเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV และถูกทอดทิ้งโดยได้ร่วมทำกิจกรรม บริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นให้แก่ศูนย์

CSR activity at the Orphanage

On 7 October 2012, Alexon employees visited Lorenzo orphanage in Panusnikom district, Chonburi province to donate food, clothes, and other necessities to children who had been orphaned by HIV/AIDS.
Powered by MakeWebEasy.com